Herroepingsrecht

Bij producten;

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een

product gedurende een bedenktijd van gedurende 14 dagen zonder opgave van

redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van

herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een

vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het

product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld:

de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste

product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier

voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd,

een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of

onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de

laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een

bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde,

het eerste product heeft ontvangen.

d. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en

de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken

voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te

behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het

product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in

de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door

de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14

dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument

vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn

reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten

van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op

een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over

het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft

verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de

oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde

bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de

consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de

oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop

de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en

de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate

die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te

stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag

hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product

die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan

toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product

als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle

wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit

binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of

op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1

bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit

aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft

aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzend

termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de

bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien

redelijkerwijs mogelijk in originele staat en ongeschonden verpakking, en

conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Bij gebruik van het product waardoor een waardevermindering ontstaat, zal

deze volledig voor rekening van de consument zijn.

5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het

herroepingsrecht ligt bij de consument.

6. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het

product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet

dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de

consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

7. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat

de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die

niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde

hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een

bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat

door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de

volledige nakoming van de verbintenis.

8. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de

levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn

gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van

stadsverwarming, indien:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het

herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor

herroeping niet heeft verstrekt, of;

b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de

dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de

bedenktijd heeft verzocht.

9. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering

van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met

het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de

bedenktijd;

b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen

van zijn toestemming; of

c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te

bevestigen.

10. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle

aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op

elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding

onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele

leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde

product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument

hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te

halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of

tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang

welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de

consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de

goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de

duurdere methode niet terug te betalen.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het

herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod,

althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de

financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de

herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een

openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale

inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die

persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn

op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle

bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen

als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de

consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de

ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in

de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en

anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en

catering;

5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst

een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet

geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele

keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke

persoon bestemd zijn;

7. Specifiek in opdracht bestelde producten, op basis van een individuele keuze

of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon

bestemd zijn;

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne

niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na

levering is verbroken;

10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met

andere producten;

11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van

de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen,

en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt

waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de

verzegeling na levering is verbroken;

13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen

hierop;

14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar

alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de

consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht

verliest..

15. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door

de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in

het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties

van de consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen bederven of verouderen;

e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop

de ondernemer geen invloed heeft;

f) voor losse kranten en tijdschriften;

g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de

verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te

verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is

begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden te samen met de bestelling als u

de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

The Dutch Airsoft Shop

Reling 9

1319 CG Almere

Email: info@theDutchAirsoftShop.nl

 

Ik/Wij(*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomt

betreffende de verkoop van de volgende goederen:

 

Besteld op: / Ontvangen op:

 

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

 

Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

Panel Tool

Full Width Boxed Large
Ja Nee

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear